Ważne informacje

Close Organizacja

Close Sekcje Sportowe

Close Regulaminy

Close Walne zebrania

Artykuły

Close Wspomnienia

Kalendarz
Odwiedziny

 147702 visitors

 4 visitors online

News box
To receive news about this website, consider subscribing to our Newsletter.
Subscribe
Unsubscribe
3 Subscribers
Walne zebrania - Protokół z zebrania 19.03.2010 r.

Towarzystwo Krzewienia

     Kultury Fizycznej

             Nucelus


PROTOKÓŁ
Z walnego zebrania sprawozdawczego / sprawozdawczo-wyborczego
            Ogniska Małopolskiego TKKT „NUCLEUS”


            odbytego w dniu 19. marca 2010 w auli IFJ  PAN przy ul. Radzikowskiego 152

       I. Obecnych  12 członków zwyczajnych oraz 5 członków wspomagających

                Przewodniczącym zebrania wybrano Piotra Stopę (wszyscy za)

                Sekretarzem zebrania wybrano Małgorzatę Nowina Konopkę (wszyscy za)   

                Zebrani przyjęli następujący porządek obrad:

1.      Sprawozdanie z działalności za okres kadencji

2.      Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi

3.      Przyjęcie planu pracy na następną kadencję

4.      Wybór nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej

5.      Wybór delegatów na XVI Woj. Zwyczajny Zjazd Delegatów MTKKF.

6.      Wybór rekomendowanego do wojewódzkich władz MTKKF.

Sprawozdanie z działalności ogniska w imieniu ustępującego Zarządu złożył:

prezes Zdzisław Lalowicz

Sprawozdanie finansowe złożył skarbnik Władysław Janik

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej złożył: Jerzy Hubert

stawiając wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi oraz przyjęcie sprawozdania do akceptującej wiadomości.

 

W głosowaniu jawnym w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi wzięło udział 12 osób, 10 głosowało za udzieleniem absolutorium, 2 się wstrzymały , 0 przeciw)

W dyskusji głos zabrało  8  osób, poruszając sprawy:

-         utworzenia sekcji motoryzacyjnej (Marek Ruszel i Jacek Sulikowski)

-         finansowania działalności (Mirek Zięblinski, R.Kuśnierz,

-         wybudowania ścianki do ćwiczeń tenisowych (P.Bednarczyk, M.Wójcik, B.Kisielewski, Z.Lalowicz)

-         reklamy tenisa wśród pracowników IFJ PAN (M.Nowina Konopka, P.Stopa, Z.Lalowicz)

-         pomieszczenia do rekreacji (P.Bednarczyk, Z.Lalowicz)

-         Uwagi i wnioski członków, zaproszonych gości do terenowych władz TKKF:

-          

        II. Zebrani członkowie Ogniska przyjęli plan pracy na następną kadencję

-         w jawnym głosowaniu (10 głosów za) postanowiono utworzyć sekcję motoryzacyjną, która będą prowadzić Marek Ruszel i Jacek Sulikowski

-         jako forma reklamy tenisa wśród pracowników IFJ PAN postanowiono utworzyć stronę internetową ogniska „NUCLEUS”

-         prezes zobowiązał się sfinansować budowę ścianki ćwiczeniowej

-         oraz uzyskać  pomieszczenie do rekreacji (rozmowy z Dyrekcją IFJ PAN są prowadzone).

        III. Protokół Komisji Skrutacyjnej wybranej w głosowaniu jawnym w składzie:

              Jerzy Hubert, Piotr Bochnacki, (12 osób za)

a)      Komisja skrutacyjna stwierdza, że kandydatem na prezesa Zarządu Ogniska   zgłoszony został Zdzisław Lalowicz: w głosowaniu tajnym uzyskał 11 głosów,  0 przeciw, 1 wstrzymujący się

b)      Kandydatami na członków Zarządu zostali:

1.      Jerzy Brzezicki

2.      Władysław Janik

3.      Mirosław Ziębliński

4.      Bartłomiej Kisielewski

5.      Piotr Bednarczyk

W wyniku tajnego głosowania na wspólnej liście wszyscy zostali wybrani do Zarządu Ogniska (11,0,0)

 

c)      Do Komisji Rewizyjnej zostali zgłoszeni:

1.      Piotr Stopa

2.      Jerzy Popiel

3.      Stanisław Wayda

W wyniku jawnego głosowania wszyscy zostali wybrani. Oddano 10 głosów, w tym wszystkie ważne (10 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się)

 

         Zgodność powyższych danych stwierdza Komisja skrutacyjna

                       1.Jerzy Hubert

             2.Piotr Bochnacki

 

         

IV. i V. Nie wybrano delegata na XVI Wojewódzki Zwyczajny Zjazd Delegatów Małopolskiego TKKF ani przedstawiciela do władz Małopolskiego TKKF.

 

 

 

Protokołowała                                                                    Przewodniczył

Małgorzata Nowina-Konopka                                                                   Piotr Stopa
 


Creation date : 25/02/2014 @ 12:20
Last update : 25/02/2014 @ 12:22
Category : Walne zebrania
Page read 2676 times

Reactions to this article

Nobody gave a comment yet.
Be the first to do so!

INFO

NIP 677 19 11 010 Konto 83-10202892-0000590200157891

PKO BP Oddział 1 w Krakowie Kraków ul.Wielopole 19/21

 

W3C CSS Meric Skins © 2007 - Licence Creative Commons
^ Top ^