Ważne informacje

Close Organizacja

Close Sekcje Sportowe

Close Regulaminy

Close Walne zebrania

Artykuły

Close Wspomnienia

Kalendarz
Odwiedziny

 148577 visitors

 1 visitor online

News box
To receive news about this website, consider subscribing to our Newsletter.
Subscribe
Unsubscribe
3 Subscribers
Organizacja - Statut Ogniska " Nucleus"

 

STATUT

OGNISKA TOWARZYSTWA KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ

przyjęty na Walnym Zebraniu w dniu 7 kwietnia 2014 r.

Rozdział I.

Nazwa, siedziba, teren działania, charakter prawny i zobowiązania organizacyjne

 

§1.

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej nosi nazwę:

Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko „Nucleus”

oraz stosuje skrót:

TKKF Ognisko „Nucleus”

§2.

Siedzibą Ogniska jest miasto Kraków

a terenem działania jest:

Instytut Fizyki Jądrowej PAN, 31-342 Kraków, ul Radzikowskiego 152

 

 

§3.

 

Ognisko jest organizacją samorządną posiadającą osobowość prawną.

 

§4.

Ognisko jest organizacją otwartą, zrzeszającą osoby fizyczne na zasadach dobrowolności.

 

§5.

 

Ognisko deklaruje przynależność do Związku Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej na prawach członka zwyczajnego bezpośredniego oraz zobowiązuje się do stałego używania jego godła, barwy i flagi.

§6

Ognisko zobowiązuje się do:

 1. zgodnego działania ze statutem oraz uchwałami władz TKKF i Związku TKKF do którego należy
 2. niezwłocznej zmiany lub cofnięcia uchwały niezgodnej ze statutem lub uchwałą Związku TKKF w którym jest zrzeszone.

Rozdział II.

Cele działania i sposoby ich realizacji

§ 7

Celem Ogniska jest:

 1. Uczestniczenie w rozwoju kultury fizycznej, upowszechnienie rekreacji ruchowej i profilaktyki zdrowotnej.
 2. Rozwijanie działalności prowadzącej do utrzymania i podnoszenia sprawności fizycznej społeczeństwa: dorosłych, młodzieży i dzieci.
 3. Krzewienie zamiłowania do systematycznego uprawiania rekreacji fizycznej i sportu.

 

§8.

Realizacja celów następuje poprzez:

 1. Propagowanie i organizowanie uprawiania kultury fizycznej i sportu.
 2. Nauczanie w zakresie podstawowych umiejętności z dziedziny rekreacji ruchowej.
 3. Prowadzenie poradnictwa w zakresie kultury fizycznej i rekreacji ruchowej.
 4. Organizowanie zlotów, festynów, turniejów, konkursów i innych imprez sportowo-rekreacyjnych.
 5. Organizowanie specjalistycznych sekcji i zespołów o charakterze rekreacyjnym.

 

Rozdział III

Członkowie ich prawa i obowiązki

 

§9.

Rodzaje członków

Ognisko zrzesza:

 1. członków zwyczajnych
 2. członków uczestników
 3. członków wspierających

§10.

Członek zwyczajny

 1. Członkiem zwyczajnym - może być osoba fizyczna, pełnoletnia, nie pozbawiona praw publicznych i akceptująca statutowe cele Ogniska oraz będąca aktualnym lub emerytowanym pracownikiem IFJ PAN.
 2. Członek ma prawo:
 1. uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków z głosem stanowiącym oraz czynnym i biernym prawem wyborczym
 2. zgłaszać postulaty i wnioski wobec władz Ogniska oraz oceniać ich działalność
 3. brać czynny udział we wszystkich formach działalności Ogniska
 4. korzystać z urządzeń Ogniska na zasadach określonych przez władze
 1. Do obowiązków członka należy:
 1. przestrzeganie postanowień statutu i uchwał władz Ogniska
 2. regularne opłacanie składek członkowskich
 3. dbanie o dobre imię Ogniska i jego majątku
 4. aktywny udział w realizacji celów Ogniska.

§11

Członek uczestnik

 1. Członkiem uczestnikiem - może być osoba niepełnoletnia w wieku powyżej lat 13 będąca dzieckiem pracownika IFJ PAN za pisemną zgodą przedstawicieli ustawowych .
 2. Członek posiada uprawnienia członka zwyczajnego za wyjątkiem uczestniczenia w Wainym Zebraniu z głosem stanowiącym oraz czynnym i biernym prawem wyborczym.
 3. Członek uczestnik posiada obowiązki członka zwyczajnego.

 

§12.

Członek wspierający

1 Członkiem wspierającym - może być pełnoletnia osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Ogniska, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową, rzeczową lub inną formę wspierania Ogniska. Osoba prawna działa w Ognisku przez swego przedstawiciela.

 1. Członek wspierający posiada prawa członka zwyczajnego za wyjątkiem uczestniczenia w Walnym Zebraniu z głosem stanowiącym oraz czynnym i biernym prawem wyborczym. Członek wspierający ma prawo uczestniczenia w posiedzeniach statutowych władz Ogniska z głosem doradczym.
 2. Członek wspierający jest zobowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Ogniska.

 

§ 13.

 

Nabycie członkostwa

 1. Osoba ubiegająca się o przyjęcie na członka obowiązana jest  złożyć na piśmie deklarację przystąpienia.
 2. Decyzję o przyjęcie w poczet członków lub odmowie przyjęcia wydaje Zarząd o czym powiadamia ubiegającego się w terminie 1-go miesiąca od dnia otrzymania deklaracji.

§14

Utrata członkostwa

 1. Członkostwo ustaje na skutek:
 1. wystąpienia
 2. wykreślenia z rejestru członków
 3. wykluczenia
 4. zgonu
 5. likwidacji Ogniska
 6. utraty praw obywatelskich
 1. Wystąpienie - dla zachowania ważności winno być zgłoszone na piśmie i przyjęte przez Zarząd w ciągu 1-go miesiąca. Zarząd może uzależnić przyjęcie wystąpienia od uprzedniego wykonania zaległych obowiązków statutowych lub obowiązków członka władz Ogniska.
 2. Wykreślenie z rejestru członków dokonuje Zarząd po ustaleniu nie opłacania składek członkowskich przez okres 3 miesięcy.
 3. Wykluczenie następuje po stwierdzeniu nie przestrzegania postanowień statutu, uchwał władz statutowych lub regulaminów. Przed wykluczeniem należy wezwać zainteresowanego członka do osobistego złożenia wyjaśnień.

 

                                   §15.

 1. O ustaniu członkostwa powiadamia się byłego członka w terminie 14 dni od jego ustania przez wysłanie pisemnej informacji na ostatni adres, oficjalnie podany przez byłego członka.
 2. Ustęp 1 nie ma zastosowania przy ustaniu członkostwa na skutek zgonu lub likwidacji Ogniska.

 

§16.

 1. Od decyzji Zarządu o ustaniu członkostwa przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania w terminie 1 -go miesiąca od daty doręczenia ustaniu członkostwa.
 2. Osoba, której członkostwo ustało ma prawo uczestniczyć w Walnym Zebraniu w czasie rozpatrywania jej odwołania, popierać je i składać wyjaśnienia.
 3. Do czasu rozstrzygnięcia odwołania, odwołujący się nie wykonuje prac i obowiązków statutowych członka.
 4. Rozstrzygnięcie Walnego Zebrania dotyczące odwołania jest ostateczne.

Rozdział IV

Władze Ogniska

§17.

 1. Władzami Ogniska są:
 1. Walne Zebranie członków
 2. Zarząd
 3. Komisja Rewizyjna
 1. Władze są stałymi organami kolegialnymi.
 2. Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów i odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym, o czym decyduje Walne Zebranie.
 3. Kadencja władz trwa 4 lata.
 4. Uczestnictwo w posiedzeniach władz jest obowiązkowe.
 5. Zawiadomienie członka władz o terminie posiedzenia uznaje się także za dokonane, o ile nastąpiło w drodze nadania poleconej przesyłki pocztowej na oficjalnie podany przez niego ostatni adres zamieszkania, przy zachowaniu terminu określonego statutem lub uchwałą właściwej władzy.

§18.

 1. Mandat członka władz wygasa przed upływem kadencji w przypadku:
 1. rezygnacji
 2. ustania członkostwa w Ognisku 
 3. odwołania
 1. Członek władz może być zawieszony w czynnościach lub odwołany ze składu władz, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków lub działa niezgodnie ze statutem.
 2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka władz, podejmuje władza której jest on członkiem.
 3. Zawieszenie w czynnościach może obejmować okres 6-ciu miesięcy.
 4. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka władzy, władzy tej przysługuje prawo uzupełnienia swego składu przez powołanie osoby, która uzyskała kolejno największą liczbę głosów w wyborach do tej władzy, z tym że liczba członków władz pochodzących z kooptacji nie może przekroczyć 1/3 ogólnej liczby członków pochodzących z wyboru. Gdyby w wyborach do władz liczba kandydatów nie była większa od liczby osób wybranych, kooptacji podlega członek Ogniska uznany przez władzę za osobę godną pełnienia mandatu.

Walne Zebranie Członków

 

 

§19.

 1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Ogniska, władną podejmowania uchwał we wszystkich sprawach dotyczących działalności Ogniska.
 2. Walne zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.

 

§20.

 1. Walne Zebranie zbiera się nie rzadziej niż raz na 2 lata dla przyjęcia sprawozdania władz oraz raz na 4 lata, przed upływem kadencji władz urzędujących, dla dokonania wyboru władz oraz ustalenia kierunków działania na okres kadencji.
 2. O terminie, miejscu *i porządku obrad Walnego Zebrania, Zarząd zawiadamia delegatów pisemnie nie później niż na 14 dni przed datą Walnego Zebrania.
 3. Walne Zebranie jest prawomocne w przypadku obecności, w pierwszym terminie, co najmniej 1/2 członków zwyczajnych, a w drugim terminie podanym w zawiadomieniu bez względu na liczbę obecnych członków.
 4. W Walnym Zebraniu udział biorą:
 1. z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni
 2. z głosem doradczym - członkowie wspierający, przedstawiciele władz TKKF oraz goście.
 1. Każdy członek zwyczajny ma 1 głos.
 2. Obrady Walnego Zebrania otwiera Prezes Zarządu lub jego zastępca, przeprowadzając wybór Przewodniczącego, dwóch Zastępców i Sekretarza, którzy stanowią Prezydium Walnego Zebrania.
 3. Walne Zebranie obraduje nad sprawami objętymi porządkiem obrad, na podstawie każdorazowo uchwalonego regulaminu, którego projekt przedkłada Zarząd.
 4. Do porządku obrad mogą być wprowadzone sprawy dodatkowe, na podstawie Uchwały Walnego Zebrania, podjęte większością kwalifikowaną. Trybem tym nie może być objęta sprawa zmiany statutu.
 5. Członek ustępujących władz nie może wejść w skład Prezydium Walnego Zebrania i powołanych na nim komisji.
 6. Członek Zarządu, który nie uzyskał absolutorium nie może kandydować do władz w następnej kadencji.
 7. Walne Zebranie podejmuje uchwaiy w sprawach objętych porządkiem obrad. Z obrad Walnego Zebrania sporządza się protokół, który podpisują Przewodniczący, Sekretarz i protokolant.

§21.

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

 1. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej
 2. Udzielanie lub odmowa udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi w całości oraz poszczególnym jego członkom.
 3. Ustalenie liczby i wybór członków Zarządu
 4. Ustalenie liczby i wybór Komisji Rewizyjnej
 5. Uchwalenie kierunków i programu działania
 6. Odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej
 7. Rozstrzyganie odwołań od uchwał Zarządu w sprawie ustania członkostwa
 8. Uchwalenie zmiany statutu
 9.  Podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Związku i przeznaczeniu jego majątku
 10.  Podejmowanie uchwał w innych sprawach uznanych za konieczne
 11.  Wybór delegatów na Zjazdy organizacyjne Związków TKKF.

 

§22.

 

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwoływane na skutek:

 1. Uchwały Zarządu podjętej większością 2/3 głosów
 2. Wniosku Komisji Rewizyjnej
 3. Wniosku Związku TKKF, do którego Ognisko należy na prawach członka zwyczajnego bezpośredniego
 4. Wniosku zgłoszonego przez co najmniej 30% ogólnej liczby członków

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd w terminie 1-go miesiąca od daty zgłoszenia wniosku lub podjętej uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

3. Walne Zebranie Nadzwyczajne przeprowadza się według zasad przewidzianych dla Walnego Zebrania zwyczajnego.

ZARZĄD

§23

 

Zarząd kieruje całokształtem działalności Ogniska w okresach między Walnymi Zebraniami i odpowiada za swą pracę przed tą władzą.

§24

 1. Zarząd konstytuuje się na swym pierwszym posiedzeniu wybierając Prezesa, Wiceprezesów, Sekretarza i Skarbnika.
 2. Ukonstytuowanie się Zarządu następuje w ciągu 7 dni od daty wyborów.
 3. Zarząd ustanawia regulamin swego działania, w którym dokonuje podziału zadań, kompetencji i obowiązków dla poszczególnych członków Zarządu.

 

§25.

 

1. Zarząd zobowiązany jest w terminie 1-go miesiąca od chwili jego wyboru zawiadomić Organ nadzorujący-o zmianie w swoim składzie, miejscu zamieszkania członków oraz adresie siedziby władz.

 

§ 26.

 

Do kompetencji Zarządu należy:

a. Działanie w imieniu Ogniska i reprezentowanie go na zewnątrz

b. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania oraz Związku TKKF, do którego Ognisko należy na prawach członka zwyczajnego bezpośredniego

c. Uchwalanie budżetu oraz zatwierdzanie bilansu

d. Ustalanie składek członkowskich

e. Przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków

f. Składanie Walnemu Zebraniu sprawozdania ze swojej działalności

g. Zwoływanie zwyczajnego i nadzwyczajnego Walnego Zebrania h/Wyróżnienie i karanie członków zwyczajnych, uczestników i wspierających.

 

 

KOMISJA REWIZYJNA

 

§27.

 

Komisja Rewizyjna jest władzą kontrolującą całokształt działalności Ogniska z wyjątkiem Walnego Zebrania.

§28.

 1. Komisja konstytuuje się na swym pierwszym posiedzeniu wybierając Przewodniczącego. Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza.
 2. Ukonstytuowanie się Komisji następuje w ciągu 7 dni od daty wyboru.
 3. Komisja Rewizyjna działa w ramach uprawnień statutowych na podstawie Uchwalonego przez siebie regulaminu działania.

§29.

W skład Komisji nie może wchodzić osoba pełniąca funkcje członka Zarządu.

§30.

1. Komisja wykonuje swoje czynności na posiedzeniach. W okresie między posiedzeniami poszczególne czynności mogą wykonywać członkowie Komisji działając na jej zlecenie.

2. Z posiedzenia Komisji oraz z przeprowadzonych czynności kontrolnych, Komisja sporządza protokół, który podpisują wszyscy jej członkowie.

 

§ 31.

 

Członkowie Komisji mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

§ 32.

 

Komisja Rewizyjna składa Walnemu Zebraniu sprawozdanie ze swojej działalności i wyników przeprowadzonych kontroli stawiając wniosek o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi i jego członkom.

 

§ 33.

 

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 • Przeprowadzenie kontroli działalności Ogniska ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej pod względem celowości, rzetelności oraz zgodności z przepisami prawa,
 • Wydawania wniosków i zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia  uchybień, ze wskazaniem sposobu i terminu ich usunięcia oraz żądania wyjaśnień w sprawach wątpliwych.
 • Występowania z żądaniem zwołania Walnego Zebrania nadzwyczajnego  lub posiedzenia Zarządu w przypadku stwierdzenia działań Zarządu niezgodnych z prawem, statutem lub interesem Ogniska.

 

ROZDZIAŁ V

Uchwały - zasady podejmowania i warunki ich ważności

 

§34.

 1. Każda władza podejmuje decyzje w ofercie uchwały.
 2. Uchwała podejmowana jest w głosowaniu jawnym, jednakże należy stosować głosowanie tajne w przypadku żądania przez większość członków władzy podejmującej uchwałę.
 3. Wszystkie uchwały winny być protokołowane.
 4. Uchwała podejmowana jest zwykłą większością głosów oddanych, przy cżym dla jej ważności - wymagana jest obecność co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania, jeżeli dalsze przepisy nie stanowią inaczej.
 5. Zwykła większość głosów występuje wówczas, gdy liczba „za" jest większa o 1 głos od liczby głosów „przeciw".
 6. Przy równej liczbie głosów „za" i „przeciw" - w głosowaniu jawnym, przeważa głos Przewodniczącego posiedzenia, a w głosowaniu tajnym rezultat jest nierozstrzygnięty i wymaga powtórzenia Glosowania.
 7. Uchwałę uważa się za przyjętą jeżeli uzyskała zwykłą większość głosów.

 

§35.

 1. Kwalifikowana większość 2/3 głosów oddanych wymagana jest do podjęcia uchwał w sprawie:

a. likwidacji Ogniska

b. zmiany statutu

c. odwołania członka władz

d. zawieszenia w czynnościach członka władz

e. uzupełnienia porządku obrad

 1. Dla ważności uchwały wymagana jest obecność połowy liczby członków uprawnionych do głosowania, jeżeli dalsze przepisy nie stanowią inaczej.
 2. W głosowaniu jawnym za głosy oddane uważa się głosy „za", „przeciw" oraz wstrzymujące się.

 

§ 36.

 

Uchwały, podejmowane przez Walne Zebranie zwołane w drugim terminie, są ważne bez względu na ilość osób uprawnionych do głosowania i biorących udział w posiedzeniu.

 

§ 37.

 

Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach członka władz, podejmuje ta władza, której jest on członkiem.

 

§38.

 

Przy podejmowaniu uchwały dotyczącej członka władz, członek ten nie bierze udziału w głosowaniu.

 

ROZDZIAŁ VI


    Reprezentowanie Związku

§39.

 1. Do reprezentowania Ogniska upoważniony jest Prezes Zarządu.
 2. Prezesa może zastępować Zastępca Prezesa lub upoważniony przez Prezesa członek Zarządu.

§40.

 

Do poszczególnych spraw lub zespołu spraw Zarząd może ustanowić pełnomocnika działającego samodzielnie.

 

§41.

 1. Do złożenia oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych oraz udzielenia pełnomocnictwa, wymagane jest współdziałanie oraz złożenie podpisów przez Prezesa i Skarbnika lub jednego z nich wraz z upoważnionym członkiem Zarządu.
 2. Zarząd w regulaminie swego działania może upoważnić członka Zarządu do podejmowania zobowiązań majątkowych jednoosobowo w granicach określonego limitu.

 

ROZDZIAŁ VII

Wyróżnienia, kary i sankcje organizacyjne

 

§42.

 

Zarząd Ogniska ma prawo wynagradzania i wyróżniania zasłużonych członków Ogniska, stosując następujące rodzaje wyróżnień:

 

a. Pochwałę

b. Dyplom

c. Nagrodę

§43.

 1. Za stwierdzone przewinienia lub niedbania mogą być stosowane kary w postaci:

a. Ostrzeżenia

b. Nagany

c. Pozbawienia funkcji

d. Zawieszenia w prawach członka

e. Wykluczenia z członkostwa

 1. Każda władza stosuje kary wobec swoich członków władz, za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie obowiązków członka władzy.
 2. Zarząd Ogniska stosuje kary wobec członków zwyczajnych uczestników i wspierających za nieprzestrzeganie postanowień statutu, regulaminów lub uchwał władz.

 

ROZDZIAŁ VIII

Majątek Ogniska

§44.

 1. Majątek Ogniska stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
 2. Na fundusz Ogniska składają się:

a. składki roczne członków Ogniska

b. wpływy z zawodów i zespołów ćwiczebnych organizowanych przez Ognisko

c. darowizny, dotacje i środki pochodzące z innej działalności statutowej Ogniska

 

 

ROZDZIAŁ IX

Zmiana Statutu

§45.

Zmiana Statutu wymaga uchwały Walnego Zebrania i podlega rejestracji w ewidencji prowadzonej przez Prezydenta Miasta Krakowa - jako stowarzyszenie kultury fizycznej nie prowadzące działalności gospodarczej.

 

ROZDZIAŁ X

Rozwiązanie Ogniska

§46.

 1. Rozwiązanie Ogniska następuje po podjęciu uchwały przez Walne Zebranie.
 2. Uchwała Walnego Zebrania winna ustanowić likwidatora, określić tryb likwidacji oraz wskazać sposób przeznaczenia pozostałego majątku.

 

 

 

 


Creation date : 03/04/2014 @ 09:57
Last update : 08/04/2014 @ 10:13
Category : Organizacja
Page read 3060 times

Reactions to this article

Nobody gave a comment yet.
Be the first to do so!

INFO

NIP 677 19 11 010 Konto 83-10202892-0000590200157891

PKO BP Oddział 1 w Krakowie Kraków ul.Wielopole 19/21

 

W3C CSS Meric Skins © 2007 - Licence Creative Commons
^ Top ^