Ważne informacje

Close Organizacja

Close Sekcje Sportowe

Close Regulaminy

Close Walne zebrania

Artykuły

Close Wspomnienia

Kalendarz
Odwiedziny

 148681 visitors

 1 visitor online

News box
To receive news about this website, consider subscribing to our Newsletter.
Subscribe
Unsubscribe
3 Subscribers
Walne zebrania - Protokół z zebrania z 7.04.2014 r.

Towarzystwo Krzewienia
     Kultury Fizycznej
     Ognisko  „Nucleus”


PROTOKÓŁ
z walnego zebrania  sprawozdawczo-wyborczego
           TKKF Ogniska „NUCLEUS”

            odbytego w dniu 7 kwietnia 2014 r. w  IFJ  PAN przy ul. Radzikowskiego 152

I. Dotychczasowy Prezes Zdzisław Lalowicz przypomniał 37-letnią historię Ogniska „Nucleus” oraz przedstawił wspomnienia członków związanych z wybranymi wydarzeniami z życia Ogniska.

Zebrani przyjęli następujący porządek obrad

 1. Przyjęcie regulaminu i porządku obrad.
 2. Sprawozdanie z działalności ustępującego Zarządu.
 3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 4. Dyskusja i wnioski.
 5. Wybór komisji skrutacyjnej.
 6. Stwierdzenie prawomocności Walnego Zebrania
 7. Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.
 8. Wybory Prezesa i Zarządu Ogniska.
 9. Wybór Komisji Rewizyjnej.
 10. Odczytanie nowego Statutu Ogniska i dyskusja nad zmianami.
 11. Głosowanie w sprawie przyjęcia nowego Statutu Ogniska.
 12. Wybór delegata na XVIII Wojewódzki Zwyczajny Zjazd Delegatów MTKKF.
 13. Wolne wnioski.

 

II. Obecnych  22 członków zwyczajnych oraz 6 członków wspomagających

            Przewodniczącym zebrania wybrano Piotra Stopę (wszyscy za)
            Sekretarzem zebrania wybrano Agnieszkę Kulińską (wszyscy za) 
            Protokolant Mirosław Ziębliński

 

Walne zebranie zostało uznane za prawomocne.

 

Sprawozdanie z działalności ogniska w imieniu ustępującego Zarządu złożył: prezes Zdzisław Lalowicz.
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej złożył: Piotr Stopa. Złożył wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi oraz o przyjęcie sprawozdania do akceptującej wiadomości.
Ustępujący Prezes Ogniska Z. Lalowicz złożył podziękowania dla członków Zarządu za wieloletnią współpracę, oraz odniósł się do spraw poruszonych w sprawozdaniu Komisji Rewizyjnej:

 – telefon na kortach – zainstalowanie leży w gestii służb IFJ PAN

 – ścianka do ćwiczeń – ewentualnie ma być zainstalowana przenośna

 – sekcja motoryzacyjna – została rozwiązana z powodu małego zainteresowania

 – pomieszczenie do rekreacji – podejmowane są kolejne próby znalezienia miejsca, obecnie dyskutowane jest pozyskanie na rzecz Ogniska i przystosowanie pomieszczeń starego magazynu paliw

 

Zapytanie z sali odnośnie oświetlenia kortów. Po otwartej dyskusji stwierdzono, że oświetlenie jest zbyt kosztowne (1 lampa ok. 3 tys. zł.)  i niezbyt konieczne.

 

III. Zgłoszenie i wybranie Komisji skrutacyjnej w składzie:

 1. Jerzy Dąbkowski - przewodniczący
 2. Roman Mirek,
 3. Krzysztof Szczepankiewicz,

 

 

W głosowaniu jawnym (wszyscy za) komisja została zatwierdzona.

 

IV. Głosowanie jawne za przyjęciem sprawozdania i udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi. Wynik: wszyscy za (22 osoby).

 

V. Wybory nowego prezesa i członków Zarządu.

            a) Zgłoszono kandydatury:    Piotra Bednarczyka – zgodził się na kandydowanie

                                                           Mirosława Zięblińskiego – nie zgodził się 

                                                           Zdzisława Lalowicza – nie zgodził się

 

            b) Komisja skrutacyjna stwierdza, że kandydatem na prezes pozostał Piotr           Bednarczyk

 

            c) Protokół Komisji skrutacyjnej:

            Komisja skrutacyjna stwierdza, że w głosowaniu tajnym oddano 22 głosy w tym 2         nieważne, oddano 20 głosów za, 0 przeciw.

 

Nowym prezesem Zarządu wybrany został Piotr Bednarczyk.

 

            d) Zaproponowano 5 kandydatów na członków Zarządu:

 

            1. Mirosław Ziębliński,

            2. Zdzisław Lalowicz,

            3. Jerzy Brzezicki,

            4. Bartłomiej Kisielewski,

            5. Grzegorz Janik.

Komisja skrutacyjna stwierdza, że w głosowaniu jawnym liczba kandydatów oraz wszyscy kandydaci uzyskali poparcie 22 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących.

 

VI.  Wybory Komisji Rewizyjnej

           

Zgłoszono 3 kandydatów:

            1. Władysław Janik

            2. Piotr Stopa

            3. Jacek Wrzesiński

           

W głosowaniu jawnym liczba 3 członków komisji została przyjęta: 22 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Skład komisji również w głosowaniu jawnym został przyjęty: 21 głosów za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący.

 

 

VII. Mirosław  Ziębliński odczytał zmiany w nowym Statucie Ogniska.

Dyskutowano następujące zmiany:

            –  wprowadzeniu punktu dotyczącego działalności gospodarczej. Postawiono wniosek   o nie wprowadzaniu tego punktu do nowego statutu.

            W głosowaniu jawnym (22 głosy za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących) wniosek został          przyjęty.

            – definicja członka zwyczajnego, uczestnika i członka wspomagającego.

            Wniosek o przyjęcie tych definicji został przyjęty w głosowaniu jawnym (22 głosy za,    0 przeciw, 0 wstrzymujących).

 

Zmiany w Statucie Ogniska zostały zatwierdzone.

 

VIII. Wybór kandydata na delegata na XVIII Wojewódzki Zjazd Delegatów Małopolskiego TKKF.

Zgłoszono kandydata Zdzisława Lalowicza. W głosowaniu jawnym delegat został wybrany (21 głosów za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący).

 

IX. Wolne wnioski

W dyskusji, w której zabrało 6 osób  poruszono następujące sprawy:

– rezerwowania terminów na kortach w trybie online – decyzja odłożona

– zakupu maszyn do podawania piłek (S. Wayda zabrał głos w tej sprawie stwierdzając, że dużo ważniejszy jest zakup ścianki do ćwiczeń; maszyna w naszych warunkach nie jest zbyt przydatna; jakość piłek, naprawy)

– rezerwowania terminów na tenisa stołowego online – wersja próbna ma być wprowadzona

Postawiono wniosek o zobowiązanie nowego Zarządu do zorganizowania ścianki do ćwiczeń w trakcie kadencji. Wniosek w głosowaniu jawnym przyjęto (za 16 głosów, 1 przeciw, 3 wstrzymujące się).

X.  Zgodność powyższych danych stwierdza Komisja skrutacyjna

 1. Jerzy Dąbkowski - Przewodniczący
 2. Roman Mirek
 3. Krzysztof Szczepankiewicz

 
XI. Przewodniczący zamyka zebranie.

 

 

Sekretarz                                  Protokolant                                     Przewodniczący

Agnieszka Kulińska               Mirosław Ziębliński                                Piotr Stopa
 

 


Creation date : 22/04/2014 @ 08:58
Last update : 12/05/2014 @ 13:26
Category : Walne zebrania
Page read 3174 times

Reactions to this article

Nobody gave a comment yet.
Be the first to do so!

INFO

NIP 677 19 11 010 Konto 83-10202892-0000590200157891

PKO BP Oddział 1 w Krakowie Kraków ul.Wielopole 19/21

 

W3C CSS Meric Skins © 2007 - Licence Creative Commons
^ Top ^