Przewody doktorskie

Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1789)


mgr inż. Barbara Wasilewska

Tytuł rozprawy doktorskiej:
Badania rozpadu stanów kolektywnych w reakcjach indukowanych protonami

Recenzje:

Streszczenia:


mgr Czesław Porowski

Tytuł rozprawy doktorskiej:
The top-down method of extensive air shower reconstruction: its feasibility and prospects for testing nuclear interaction models

Recenzje:

Streszczenia:


mgr inż. Magdalena Kłodowska

Tytuł rozprawy doktorskiej:
Application of Monte Carlo methods in transport modelling of the therapeutic proton beam

Recenzje:

Streszczenia:


mgr Beata Turbiarz

Tytuł rozprawy doktorskiej:
Badania funkcji struktury fotonu w obszarze energii przyszłego liniowego zderzacza ILC/CLIC

Recenzje:

Recenzje poprawionej rozprawy doktorskiej:

Streszczenia:


mgr Anna Bożena Kowalewska

Tytuł rozprawy doktorskiej:
Search for charged Higgs boson in the T+jets final state with proton-proton collision data recorded with the ATLAS experiment

Recenzje:


mgr inż. Konrad Tkocz

Tytuł rozprawy doktorskiej:
Obrazowanie układów złożonych techniką rentgenowskiej mikrotomografii komputerowej z uwzględnieniem kontrastu zmiany fazy

Recenzje:


mgr inż. Amanda Bartkowiak

Tytuł rozprawy doktorskiej:
Studies on structure, morphology and biocompatibility of hydroxyapatite coatings hydrothermally synthesized on nanopatterned substrates

Recenzje:


mgr inż. Jakub Zaremba

Tytuł rozprawy doktorskiej:
Computing environment for phenomenology of tau-lepton decays

Recenzje:


mgr Barbara Orzechowska

Tytuł rozprawy doktorskiej:
Nanomechanics in skin cells’ interactions

Recenzje:

Streszczenia:


mgr inż. Natalia Mojżeszek

Tytuł rozprawy doktorskiej:
Dozymetria i kontrola jakości skanującej wiązki protonowej na stanowisku gantry

Recenzje:

Streszczenia:


mgr inż. Małgorzata Pikies

Tytuł rozprawy doktorskiej:
Searches for New Physics in b → sl+l transitions at the LHCb experiment

Recenzje:

Streszczenia:


mgr inż. Dominika Kuźma

Tytuł rozprawy doktorskiej:
Spin dynamics in inhomogeneous and defected low dimensional systems

Recenzje:

Streszczenia:


mgr inż. Arkadiusz Kurowski

Tytuł rozprawy doktorskiej:
Metoda pomiaru strumieni neutronów z reakcji syntezy w reaktorach termojądrowych poprzez detekcję neutronów opóźnionych z aktywacji materiałów rozszczepialnych. Projekt i budowa systemu pomiarowego

Recenzje:

Streszczenia:


mgr inż. Katarzyna Szufa

Tytuł rozprawy doktorskiej:
Ocena skażeń radioaktywnych i dawek dla wybranych elementów ekosystemów Antarktyki

Recenzje:

Streszczenia:


mgr Olga Grzymkowska

Tytuł rozprawy doktorskiej:
Badanie mezonów powabnych w rozpadach B w eksperymencie Belle

Recenzje:

Streszczenia:


mgr inż. Dominik Grządziel

Tytuł rozprawy doktorskiej:
Dawka inhalacyjna od radonu (Rn-222) i jego krótkożyciowych pochodnych w zależności od parametrów powietrza wewnętrznego

Recenzje:

Streszczenia:


mgr inż. Marcin Latocha

Tytuł rozprawy doktorskiej:
Real time radiation dose assessment at civil flight altitudes due to galactic cosmic rays and spontaneous solar particle events

Recenzje:

Streszczenia:


mgr Artem Bohdan

Tytuł rozprawy doktorskiej:
Electron injection at high Mach number nonrelativistic perpendicular shocks

Recenzje:

Streszczenia:


mgr inż. Anna Sas-Bieniarz

Tytuł rozprawy doktorskiej:
Zastosowanie zjawiska fototransferu w dozymetrii termoluminescencyjnej do ponownego odczytu dawki od promieniowania jonizującego

Recenzje:

Streszczenia:


mgr Artem Bohdan

Tytuł rozprawy doktorskiej:
Electron injection at high Mach number nonrelativistic perpendicular shocks

Recenzje:

Streszczenia:


mgr inż. Marcin Dul

Tytuł rozprawy doktorskiej:
Badanie wpływu rozmiarów ziaren na strukturę krystaliczną i własności magnetyczne nanozwiązków typu REMnO3 (RE = Tb, Dy)

Recenzje:

Streszczenia:


mgr Alexey Maximenko

Tytuł rozprawy doktorskiej:
Nanopatterning of the magnetic FePd and CoPd thin films by the perforated oxide templates

Recenzje:

Streszczenia:


mgr inż. Marcin Gajewski

Tytuł rozprawy doktorskiej:
Właściwości magneto-termiczne wybranych magnetyków molekularnych opartych na oktacyjankach metali grup przejściowych

Recenzje:

Streszczenia:


mgr inż. Marcin Majka

Tytuł rozprawy doktorskiej:
Modelling of steady and pulsatile flow in selected parts of the cardiovascular system under physiological and pathological conditions

Recenzje:

Streszczenia:


mgr inż. Joanna Depciuch

Tytuł rozprawy doktorskiej:
Spektroskopowa identyfikacja zmian w równowadze fosflipidowo-białkowej podczas depresji

Recenzje:

Recenzje poprawionej rozprawy doktorskiej:

Streszczenia:


mgr Paweł Kazubowski

Tytuł rozprawy doktorskiej:
Badanie eyetrackingowych parametrów okoruchowych w trakcie rozwiązywania zadań z fizyki

Recenzje:

Streszczenia:


mgr Vahabeddin Nazari

Tytuł rozprawy doktorskiej:
Study on spectroscopy of light mesons

Recenzje:

Streszczenia:


mgr inż. Anna Mrozik

Tytuł rozprawy doktorskiej:
Opracowanie luminescencyjnej metody określania dawek w dozymetrii awaryjnej z wykorzystaniem komponentów telefonów komórkowych i banknotów

Recenzje:

Streszczenia:


mgr Justyna Bobrowska

Tytuł rozprawy doktorskiej:
Characterization of cell surface structure and its relation to cytoskeleton elasticity in cancer cells

Recenzje:

Streszczenia:


mgr inż. Anna Orzyłowska

Tytuł rozprawy doktorskiej:
Badanie własności sprężystych wątroby w mysich modelach chorób cywilizacyjnych z wykorzystaniem obrazowania MR Tagging

Recenzje:

Streszczenia:


mgr inż. Paweł Sobieszczyk

Tytuł rozprawy doktorskiej:
Wpływ krzywizny, struktury podłoża i warstwy wierzchniej na propagację fal i rezonansów na powierzchniach oraz złączach materiałów sprężystych

Recenzje:

Streszczenia:


mgr Maciej Sarnek

Tytuł rozprawy doktorskiej:
Anihilacja pozytonów w badaniach żelaza i stali odkształconych plastycznie

Recenzje:

Streszczenia:


mgr inż. Batłomiej Rachwał

Tytuł rozprawy doktorskiej:
Search for baryon and lepton number violation in heavy baryon decays and the background studies for exotic searches

Recenzje:

Streszczenia:


mgr Krzysztof Jasiński

Tytuł rozprawy doktorskiej:
Tomografia magnetyczno-rezonansowa wysokiej rozdzielczości z wykorzystaniem mikropaskowej cewki radiowej częstości

Recenzje:

Streszczenia:


mgr inż. Marcin Forczek

Tytuł rozprawy doktorskiej:
Multiscale characteristics of linear and nonlinear cross-correlations in financial markets

Recenzje:

Streszczenia:


mgr Katarzyna Byk

Tytuł rozprawy doktorskiej:
Obrazowanie stanu czynnościowego układu sercowo-naczyniowego in vivo z wykorzystaniem metod obrazowania rezonansem magnetycznym

Recenzje:

Streszczenia:


mgr inż. Iwona Sputowska

Tytuł rozprawy doktorskiej:
Correlations in Particle Production in Nuclear Collisions at LHC Energies

Recenzje:

Streszczenia:


mgr Jan Gajewski

Tytuł rozprawy doktorskiej:
Rozwój dwuwymiarowego, termoluminescencyjnego systemu dozymetrycznego dla zapewnienia jakości w jonoterapii nowotworów

Recenzje:

Streszczenia:


mgr Tomasz Rozwadowski

Tytuł rozprawy doktorskiej:
Wpływ ciśnienia na polimorfizm i dynamikę w 4-butylobenzoesanie 4-cyjano-3-fluorofenylu

Recenzje:

Streszczenia:


mgr Marcela Batkiewicz

Tytuł rozprawy doktorskiej:
Production of π0 mesons in νµ CC interactions in the tracker part of the near detector of the T2K experiment

Recenzje:

Streszczenia:


mgr Małgorzata Harańczyk

Tytuł rozprawy doktorskiej:
Neutrino beam simulations and background studies for the SUNLAB location in Poland

Recenzje:

Streszczenia:


mgr inż. Mateusz Krzysiek

Tytuł rozprawy doktorskiej:
Study of the Pygmy Dipole Resonances Using High-Resolution Gamma Spectrometers

Recenzje:

Streszczenia:


mgr Karol Adamczyk

Tytuł rozprawy doktorskiej:
Badanie charakterystyk półtaonowych rozpadów B w eksperymencie Belle

Recenzje:

Streszczenia:


mgr inż. Marzena Rydygier

Tytuł rozprawy doktorskiej:
Wyznaczanie rozkładów przestrzennych fluencji protonowych wiązek terapeutycznych

Recenzje:

Streszczenia:


mgr inż. Edyta Oziębło

Tytuł rozprawy doktorskiej:
Własności optyczne cienkich warstw krzemionkowych wytwarzanych metodą zol-żel

Recenzje:

Streszczenia:


mgr inż. Gabriela Mierzwińska

Tytuł rozprawy doktorskiej:
Opracowanie systemu dozymetrii alaninowej wiązek hadronowych dla celów klinicznych

Recenzje:

Streszczenia:


mgr inż. Jan Dankowski

Tytuł rozprawy doktorskiej:
Principles of spectrometric measurement of Fusion plasma products using diamond detectors

Recenzje:

Streszczenia:


mgr Magdalena Laskowska

Tytuł rozprawy doktorskiej:
Spectroscopic characterization and magnetic properties of the SBA-15 mesoporous silica activated by metals

Recenzje:

Streszczenia:


Archiwum »