Laureaci Nagrody Naukowej im. Henryka Niewodniczańskiego

Nagroda Naukowa im. Henryka Niewodniczańskiego została ustanowiona przez Radę Naukową IFJ w 1996 r. Przyznawana jest ona młodym uczonym, pracownikom Instytutu i uczestnikom Międzynarodowego Studium Doktoranckiego IFJ PAN za wybitne i twórcze prace naukowe.
Jej laureaci są wyłaniani w drodze konkursu.

Obowiazujący Regulamin Nagrody Naukowej im. Henryka Niewodniczańskiego

Lista laureatów nagrody:

2017 r.

Jakub Bielecki
za wybitne osiągnięcie naukowe w realizacji pionierskiego eksperymentu z zakresu fizyki plazmy i współautorstwa w publikacji w Nature Physics, pt. „Efficient generation of energetic ions in multi-ion plasmas by radio-frequency heating”

2016 r.

Agnieszka Dziurda
za cykl prac poświęconych wyznaczeniu kąta gamma macierzy Cabibbo-Kobayashiego-Maskawy (CKM)

2015 r.

Marcin Chrząszcz
za cykl prac poświęconych poszukiwaniom zjawisk wykraczających poza Model Standardowy w rzadkich rozpadach mezonów pięknych i leptonów tau

2014 r.

Radosław Ryblewski
za cykl prac poświęconych nowemu sformułowaniu hydrodynamiki dyssypatywnej i jej zastosowaniu do analizy wczesnych faz zderzeń relatywistycznych ciężkich jonów

2013 r.

Katarzyna Górska
za cykl ośmiu prac poświęconych własnościom stabilnych rozkładów Levy'ego oraz za opracowanie metod ich użycia, jako efektywnego narzędzia do rozwiązywania równań ewolucji zawierających pochodne frakcyjne

2011 r.

Joanna Jałocha-Bratek
za cykl pięciu prac poświęconych opracowaniu i analizie własności modelu galaktyk spiralnych bez ciemnej materii oraz porównaniu otrzymanych z modelu wyników z danymi obserwacyjnymi

2010 r.

Małgorzata Jasiurkowska
za cykl trzech publikacji przedstawiający studium własności strukturalnych dla fazy smektycznej E w substancjach szeregu homologicznego nBT, a także opis dynamiki wibracyjnej oraz przejścia szklistego przebadanych dla substancji 3BT

2009 r.

Andrzej Szelc
za cykl publikacji dotyczących poszukiwania cząstek Ciemnej Materii przy zastosowaniu dwufazowego detektora argonowego w eksperymencie WArP

2008 r.

Mikołaj Chojnacki
za cykl prac poświęconych zastosowaniu relatywistycznej hydrodynamiki do opisu skrajnie relatywistycznych zderzeń ciężkich jonów

2007 r.

Mirosław Gałązka
za cykl prac dotyczących zastosowania hipotezy skalowania do opisu efektywnego zachowania krytycznego materiałów ferroelektrycznych w warunkach odpowiadających rzeczywistym doświadczeniom

2006 r.

Pior Homola
za prace dotyczące identyfikacji fotonów w promieniowaniu kosmicznym skrajnie wysokich energii

2005 r.

Paweł Błasiak
za cykl prac poświęconych opracowaniu ogólnego schematu uporządkowania normalnego funkcji zależnych od bozonowych operatorów kreacji a+ i anihilacji a oraz zastosowaniom tej metody do rozwiązywania wybranych problemów fizyki kwantowej

2004 r.

Paweł Mochalski
za opracowanie pierwszej w świecie wysokoczułej chromatograficznej metody pomiaru stężenia neonu i argonu w powietrzu oraz w wodach podziemnych dla celów hydrologicznych

2003 r.

Jan Łażewski
za wybitne osiągnięcia w dziedzinie zastosowania obliczeń z pierwszych zasad w badaniach struktury i dynamiki ciał stałych

2002 r.

Beata Ziaja-Motyka
za cykl prac dotyczących analizy oddziaływań fotonów z lasera na swobodnych elektronach z materią

2001 r.

Maria Kmiecik
za cykl prac poświęconych opisowi ewolucji kształtów rozpadającego się jądra złożonego 147Eu

2000 r.

Jarosław Kwapień
za cykl prac dotyczących współistnienia synchronizacji i chaosu w funkcjonowaniu mózgu

1999 r.

Małgorzata Lekka
za cykl prac dotyczących elastyczności i adhezji komórek biologicznych

1998 r.

Anna Staśto
za cykl prac: "Zunifikowany opis funkcji struktury nukleonu w ramachchromodynamiki kwantowej"

1997 r.

Piotr Zieliński
za cykl prac "Mikroskopowe modele dynamiki w kryształach molekularnych i molekularno jonowych"

1996 r.

Maciej Skrzypek
za cykl prac dotyczących produkcji bozonów W