Monografie i rozprawy habilitacyjne online

1. "Search for Time-Reversal Violating Effects in Free Neutron Decay"
[PDF]
Adam Kozela
Recenzent: prof. Antoni Szczurek
ISBN 978-83-908998-8-6 (2011)
2. "Spektroskopia gamma wysokiej rozdzielczości na wiązkach stabilnych i radioaktywnych jonów z użyciem hybrydowych układów detekcji i jej zastosowanie w badaniach kolektywnej struktury nuklidów z pobliża jąder magicznych przy wysokim spinie i izospinie"
("High resolution gamma spectroscopy in stable and radioactive ion beams with hybrid detector systems and applications in studies of a collective structure of nuclides in a vicinity of magic nuclei at high spin and isospin")
[PDF]
Piotr Bednarczyk
Recenzent: prof. Adam Maj
ISBN 978-83-908998-9-3 (2012)
3. "Nowe podejście do analizy online w eksperymentach spektroskopii jądra atomowego na wiązce przyspieszonych jonów"
("New approach to the online analysis of the in-beam nuclear spectroscopy experiments")
[PDF]
Jerzy Grębosz
Recenzent: prof. Adam Maj
ISBN 987-83-934248-0-1 (2012)
4. "Optymalizacja systemów wstępnej selekcji przypadków w pomiarach procesów o małych przekrojach czynnych na przykładzie eksperymentu ATLAS"
("Optimization of the online filtering in ATLAS experiment for the small cross-section processes")
[PDF]
Krzysztof Korcyl
Recenzent: prof. Piotr Malecki
ISBN 987-83-934248-1-8 (2012)
5. "Metody analizy wielu zmiennych w fizyce wysokich energii"
("Multivariate analysis methods in high energy physics")
[PDF]
Marcin Wolter
Recenzent: prof. Piotr Malecki
ISBN 978-83-934248-2-5 (2012)
6. "Alignment of precision tracking systems and its importance for physics studies in high-energy experiments"
[PDF]
Paweł Brückman de Renstrom
Recenzent: prof. Barbara Wosiek
ISBN 978-83-934248-3-2 (2012)
7. "Przemiany strukturalne i magnetyczne wywołane absorpcją wodoru w związkach ziem rzadkich z manganem o strukturze typu faz Lavesa C14 i C15"
("Structural and magnetic transformations caused by absorption of hydrogen in rare earths-manganese with structures of the Laves phase of C14 and C15 type")
[PDF]
Andrzej Budziak
Recenzent: prof. Piotr Zieliński
ISBN 978-83-934248-9-4 (2012)
8. "Study of b-jets production within and beyond the Standard Model in the LHCb experiment"
[PDF]
Marcin Kucharczyk
Recenzent: dr hab. Mariusz Witek
ISBN 978-83-934248-6-3 (2012)
9. "Measurements of final states with τ leptons in proton-proton collisions using the ATLAS detector at the LHC"
[PDF]
Anna Kaczmarska
Recenzent: prof. Barbara Wosiek
ISBN 978-83-934248-8-7 (2013)
10. "Badanie kolektywnych własności jąder atomowych w funkcji temperatury i spinu"
("Studies of collective properties of atomic nuclei as a function of temperature and spin")
[PDF]
Maria Kmiecik
Recenzent: prof. Adam Maj
ISBN 978-83-934248-5-6 (2013)
11. "Poszukiwania efektów nowej fizyki w rozpadach mezonów B"
("Searches for new physics in B meson decays")
[PDF]
Andrzej Bożek
Recenzent: prof. Maria Różańska
ISBN 978-83-934248-4-9 (2013)
12. "Perturbed Angular Correlation method in materials science"
[PDF]
Agnieszka Kulińska
Recenzent: dr hab. Marta Wolny-Marszałek
ISBN 978-83-63542-08-5 (2013)
13. "Badania struktury jąder neutrono-nadmiarowych produkowanych w głęboko nieelastycznych reakcjach ciężkich jonów na wiązkach stabilnych i radioaktywnych"
("Studies of neutron-rich nuclei produced in deep-inelastic heavy ion collisions with stable and radioactive beams")
[PDF]
Wojciech Królas
Recenzent: dr hab. Bogdan Fornal
ISBN 978-83-63542-16-0 (2013)
14. "Symetrie kształtów jądra atomowego i ich łamanie"
("Nuclear shape symmetries and their breaking")
[PDF]
Katarzyna Mazurek
Recenzent: prof. Adam Maj
ISBN 978-83-93542-20-7 (2013)
15. "Bioaktywne powłoki na powierzchni polietylenu oraz poliuretanu"
("Bioactive coatings on the surface of polyethylene and polyurethane")
[PDF]
Bogusław Rajchel
Recenzent: prof. dr hab. inż. Tadeusz Burakowski
ISBN 978-83-63542-12-2 (2013)
16. "Badania i rozwój technologii dla kontrolowanej fuzji termojądrowej"
("Research and development of techniques for the controlled thermonuclear fusion")
[PDF]
red. Urszula Woźnicka
Recenzent: prof. dr hab. Wojciech Kwiatek (IFJ PAN)
ISBN 978-83-63542-28-3 (2014)
17. "Plasma-Focus i kontrolowana synteza jądrowa"
("Plasma-Focus and controlled nuclear fusion")
[PDF]
Marek Scholz
Recenzent: dr hab. Krzysztof Drozdowicz (IFJ PAN)
ISBN 978-83-63542-24-5 (2014)
18. "Experimental and Theoretical Studies of Proton Induced Nuclear Spallation"
[PDF]
Krzysztof Pysz
Recenzent: Prof. dr hab. Antoni Szczurek (IFJ PAN)
ISBN 978-83-63542-36-8 (2015)
19. "Zastosowanie techniki µSR w badaniach własności magnetycznych wybranych magnetyków molekularnych"
("Application of µSR technique in study of magnetic properties of selected molecule-based magnets")
[PDF]
Piotr M. Zieliński
Recenzent: prof. dr hab. Tadeusz Wasiutyński (IFJ PAN)
ISBN 978-83-63542-52-8 (2015)
20. "Pomiar funkcji struktury protonu w obszarze małych przekazów czteropędu Q2 na akceleratorze HERA"
("Measurement of the proton structure function at the low four-momentum transfer squared Q2 at HERA accelerator")
[PDF]
Ewelina Maria Łobodzińska
Recenzent: prof. dr hab. Jacek Turnau (IFJ PAN)
ISBN 978-83-63542-48-1 (2015)
21. "Plasma-Focus and controlled nuclear fusion"
[PDF]
Marek Scholz
ISBN 978-83-63542-56-6 (2016)
22. "Efekty systematyczne w obserwacjach promieni kosmicznych najwyższych energii – wielokrotne rozpraszanie światła"
("Systematic effects in observations of the highest energy cosmic rays - multiple scattering of light")
[PDF]
Jan Pękala
Recenzent: prof. dr hab. Henryk Wilczyński (IFJ PAN)
ISBN 978-83-63542-60-3 (2016)
23. "Wpływ kontrolowanej modyfikacji struktury i morfologii planarnych i liniowych nanostruktur metalicznych na ich własności magnetyczne na przykładzie wielowarstw Fe/Cr i nanodrutów Co"
("The influence of controlled modification of the structure and morphology of planar and linear metallic nanostructures on their magnetic properties illustrated by Fe/Cr multilayers and Co nanowires studies ")
[PDF]
Małgorzata Kąc
Recenzent: dr hab. Marta Wolny-Marszałek (IFJ PAN)
ISBN 978-83-63542-64-1 (2016)
24. "Wpływ kontrolowanej modyfikacji struktury i morfologii planarnych i liniowych nanostruktur metalicznych na ich własności magnetyczne na przykładzie wielowarstw Fe/Cr i nanodrutów Co"
("The influence of controlled modification of the structure and morphology of planar and linear metallic nanostructures on their magnetic properties illustrated by Fe/Cr multilayers and Co nanowires studies ")
[PDF]
Małgorzata Kąc
Recenzent: prof. dr hab. Wojciech M. Kwiatek (IFJ PAN)
ISBN 978-83-63542-92-4 (2017 wydanie II)
25. "Searching for rare nuclear processes at low energies – development of background reduction techniques for cutting-edge experiments"
[PDF]
Grzegorz Zuzel
Recenzent: prof. dr hab. Bogdan Fornal (IFJ PAN)
ISBN 978-83-63542-72-6 (2017)
26. "Zastosowanie metody chromatografii gazowej ze spektrometrią mas w analizie wydychanego powietrza w celu diagnostyki przewlekłej choroby nerek i jej powikłań"
[PDF]
Beata Grabowska-Polanowska
Recenzent: dr hab. Maria Kała (Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie)
ISBN 978-83-63542-88-7 (2017)
27. "Searches for New Physics effects in b! s`−`+ transitions"
[PDF]
Marcin Chrząszcz
Recenzent: prof. dr hab. Mariusz Witek (IFJ PAN)
ISBN 978-83-63542-84-9 (2017)
28. "Commissioning, operations and monitoring of the large scale tracking system for the ATLAS experiment"
[PDF]
Ewa Stanecka
Recenzent: prof. dr hab. Michał Turała (IFJ PAN)
ISBN 978-83-63542-80-1 (2017)
29. "From Classical to Plasma Tomography"
[PDF]
Jakub Bielecki
Recenzent: dr hab. Janusz Lekki (IFJ PAN)
ISBN 978-83-63542-96-2 (2018)
23. "Study of the Quark-Gluon Plasma with Hard Probes at the LHC"
[PDF]
Jacek Otwinowski
Recenzent: Prof. dr hab. Jan Figiel (IFJ PAN)
ISBN 978-83-63542-01-6 (2018)
24. "Zastosowanie modelowania i symulacji komputerowych do rozwoju metod pomiarowych jądrowej geofizyki otworowej wykorzystujących profilowania neutronowe"
[PDF]
Urszula Wiącek
Recenzenci: prof. dr hab. Krzysztof Drozdowicz (IFJ PAN), dr hab. inż. Nguyen Dinh Chau, prof. AGH
ISBN 978-83-63542-02-3 (2018)

* Publikowane tu wersje cyfrowe są integralną częścią prac drukowanych