Seminarium: "Nowa metoda projektowania pasywnych układów formowania" dr Przemysław Adrich, 24 luty 2017, godz. 13:30, sala konferencyjna CCB IFJ PAN

Tytuł: Nowa metoda projektowania pasywnych układów formowania

Prelegent i afiliacja: dr Przemysław Adrich, Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ),
Otwock-Świerk

Streszczenie:
Seminarium poświęcone jest nowej metodzie projektowania pasywnych układów formowania wiązki. Metoda została stworzona z myślą o liniowych akceleratorach elektronów lecz może także znaleźć zastosowanie w przypadku wiązek protonów.

Projektowanie układów pasywnych, mimo ich koncepcyjnej prostoty i kilku dekad powszechnego stosowania, jest wciąż zajęciem bardzo pracochłonnym, często frustrującym. Wynika to w głównej mierze z ograniczeń istniejących metod projektowania, opartych o bardzo uproszczone modele oddziaływania wiązki z układem formowania. Taki stan rzeczy ma dwie negatywne konsekwencje: zbudowanie dobrze działającego układu pochłania znaczne zasoby przy praktycznej niemożliwości stwierdzenia czy końcowy rezultat jest rzeczywiście optymalny w danych warunkach.

Nowa metoda, usuwając słabości metod wcześniejszych, umożliwia świadomą, stosunkowo szybką i wielowymiarową optymalizację układu z uwzględnieniem wszystkich, często w znacznej mierze sprzecznych, wymagań. Metoda umożliwia także, po raz pierwszy, bezpośrednie pokazanie na ile parametry uformowanej w układzie wiązki, np. równomierność rozkładu dawki, transmisja, strata energii, zanieczyszczenie promieniowaniem X, itd., są odległe od swoich, skądinąd możliwych do uzyskania, wartości optymalnych.
Nowa metoda jest znacznie bardziej wymagająca obliczeniowo od poprzedniczek. Jednak dzięki współczesnym komputerom dużej mocy nie jest to istotna przeszkoda. Dla ilustracji pokażę przykład zastosowania nowej metody do zaprojektowania układu formowania dla jednego z akceleratorów zbudowanych w NCBJ.

Seminarium będzie oparte o materiał przedstawiony w serii niedawnych publikacji:
P. Adrich, Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. A 817 (2016) 93-99,
P. Adrich, Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. A 817 (2016) 100-108,
P. Adrich et al., Acta Phys. Pol. B 47 (2016) 267-277.